انگور یکی از مهمترین محصولات کشاورزی کشور محسوب می شود به طوری که ایران دهمین تولید کننده این محصول در سطح جهان است. یکی از مشکلاتی که کشاورزان در کشور با آن روبرو هستند ، آهکی بودن خاک است که سبب می شود به دلیل پی اچ بالا ، مواد مغذی به خوبی جذب گیاه انگور نشود. یکی از مشکلاتی که گریبان گیر کشاورزان انگور است ، مشکل کمبود آهن یا کلروز می باشد که موجب ضعف ، زردی و کاهش محصول دهی درخت می شود. اولین با در قرن نوزدهم میلادی ، دانشمندی فرانسه با استفاده از کود سولفات آهن موفق به رفع این کمبود شد.

 

نقش کود سولفات آهن بر انگور

آهن عنصری حیاتی برای گیاهان است و نقش اصلی آن ساخت کلروفیل می باشد و همچنین بر سیستم آنزیمی و حیاتی گیاهان همچون کاتالاز ، سیتوکروم ، فرودکسین ، فریکروم ، هماتین و سیتوکروم اکسیداز نیز ماثر است. استفاده از کود سولفات آهن هفت آبه به شدت در متابولیسم اسید نوکلئیک در کلروپلاست و فعالیت آنزیم هاي آهن دار مخصوصاً گروه سیتوکروم در تنفس گیاه بسیار تاثیر گذار می باشد.

طبق تحقیقات انجام شده در جهان ، مصرف کود سولفات آهن به منظور تامین نیاز انگور به عنصر آهن علاوه بر اینکه موجب بهبود عملکرد محصول ، وزن ، سایز و دیگر مشخصات حبه انگور می شود ، همچنین مقدار مواد جامد محلول را افزایش و میزان پی اچ خاک را کاهش می دهد. در مورد روش مصرف کود سولفات آهن نیز توصیه می شود که به صورت محلول پاشی استفاده گردد زیرا ببیشترین میزان عملکرد ، افزایش وزن میوه ، افزایش غلظت عناصر ضروری نظیر آهن ، روی و پتاسیم و نیز اسید های ضروری از طریق محلول پاشی کود سولفات آهن ایجاد خواهد شد.

 

نقش کود اسید هیومیک بر انگور

کود هیومیک اسید بر اثر تجزیه مواد ارگانیک که بیشتر منشاء گیاهی دارند ایجاد می شود و به دلیل وزن مولکولی سنگین ، کمپلکس های پایداری با ریز مغذی های ایجاد می کند. اسید هیومیک از معدود کود های کشاورزی است که هر میزان مصرف آن ، کوچک ترین مشکلی برای انگور ایجاد نمی نماید. همانطور که گفته شد ، خاک های کشاورزی کشور ما به دلیل قلیایی بودن ، بستر مناسبی برای رشد گیاه انگور نیست. مصرف کود اسید هیومیک ، علاوه بر اینکه خود محتوی میزان فراوانی مواد مغذی است ، همچنین به تجزیه و آزاد شدن عناصر نا محلول موجود خاک کمک زیادی می کند.

تحقیقات ثابت کرده استفاده از کود اسید هیومیک باعث افزایش هورمون هاي اکسین ، سایتوکینین و جیبرلین در گیاه انگور می شود. در کشور ما و در سال ۱۳۹۳ تحقیقی بر روی تاثیر مصرف کود سولفات آهن و کود اسید هیومیک بر میزان رشد و کیفیت انگور عسگری صورت گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مصرف سولفات آهن و اسید هیومیک سبب افزایش میزان کلرفیل برگ درخت تاک ، افزایش وزن خوشه انگور و افزایش قطر حبه های انگور شده است. مصرف کود اسید هیومیک به دلیل رشد گیاه به خصوص ریشه ها ، میزان فتوسنتز، جذب عناصر غذایی ، افزایش سطح برگ ، بیوماس گیاهی و نفوذ پذیري بافت ها سبب افزایش غلظت نیتروژن ، مس و روي در میوه انگور می شود.