واکنش میان کربنات کلسیم و اسید ها نوعی واکنش اسید – باز است. این دست آزمایشات برای بعضی افراد نظیر دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا معمولا یکی از سوالات کنکور شیمی است. البته واکنش اسید باز اهمیت زیادی در صنایع مختلف مانند کشاورزی ، تصفیه آب و فاضلاب ، تولید محصولات مختلف و کاربرد های آزمایشگاهی دارد. فرمول ساختاری و نشانه شیمیایی کربنات کلسیم در معادلات CaCO3 می باشد.

برای انجام بهتر واکنش کربنات کلسیم با اسید ها بهتر است از حالت پودر کربنات کلسیم به جای سنگ آن استفاده شود زیرا به دلیل افزایش بسیار زیادتر سطح تماس ، واکنش به شکلی بهتر و سریع تر انجام خواهد شد. هدف از ایجاد واکنش کربنات کلسیم و اسید ها ، خنثی سازی اسید و تشکیل نمک فلزی (خنثی) است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد ، به خصوص افرادی که قصد شرکت در کنکور را دارند این است که در این واکنش ها ، به همراه تولید نمک ، معمولا آب H2O نیز به عنوان محصول جانبی تولید می شود. با توجه به این موارد ، در این مطلب می توانید واکنش کربنات کلسیم و اسید های مهم را مطالعه نماید.

 

واکنش کربنات کلسیم با اسید سولفوریک

اسید سولفوریک شناخته شده ترین و پر مصرف ترین اسید است بنابراین واکنش کربنات کلسیم با اسید سولفوریک از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هر دو ماده دارای شار الکترونی -۲ هستند. معادله واکنش به این صورت است:

CaCO3 + H2SO4 -> CaSO4 + CO2 + H2O

 

واکنش کربنات کلسیم با اسید هیدروکلریک

این واکنش مخصوصا در تست های کنکور بسیار رایج است. نشانه شیمیایی اسید هیروکلریک به صورت HCl بوده و با نام اسید کلریدریک هم نامیده می شود. از طرفی با توجه به اینکه اسید معده از نوع هیدروکلریک اسید می باشد بنابراین در موارد پزشکی زیادی درمان اسید معده (رفلاکس) نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. معادله واکنش عبارت:

CaCO3 + HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

 

واکنش کربنات کلسیم با اسید نیتریک

واکنش این دو ماده موجب تولید نمک نیترات کلسیم و خنثی سازی نیتریک اسید خواهد شد و معادله آن به این صورت است:

۲HNO3 + CaCO3 -> H2CO3 + Ca(NO3)2

 

واکنش کربنات کلسیم با اسید استیک

کربنات کلسیم (سنگ آهک) با استیک اسید نیز مانند دیگر اسید ها واکنش داده و نمک کلسیم به همراه آب و گاز دی اکسید کربن تولید می نماید:

CaCO3 + 2CH3COOH -> Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2